ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY 

PROVOZNÍ ŘÁD

DFITNESS GYM OPAVA

 1. Každý návštěvník DFITNESS GYMU je povinen seznámit se s tímto provozním řádem.
  DFITNESS GYM je určen ke sportovnímu využití.
 2. DFITNESS GYM je v provozu dle otevírací doby. Poslední možnost vstupu je 30 minut před koncem pracovní doby.
 3. Vstup do DFITNESS GYMU je možný jen s platnou permanentkou, či zaplaceným jednorázovým vstupem.
 4. Pohyb osob mladších 12 let bez dozoru je v prostorách DFITNESS GYMU zakázán.
 5. Provádět cvičení na cvičebních zařízeních DFITNESS GYMU smí pouze:
  1. Osoby starší 12 let a to pod dohledem osoby starší 15 let.
  2. Osoby netrpící žádnou závažnou chorobou (zejména srdeční či oběhovou) nebo pouze se svolením svého lékaře.
  3. Osoby obeznámené s technikou cvičení na posilovacích zařízeních.
 6. Vstup do DFITNESS GYMU je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je přísně zakázáno cvičit naboso nebo v pantoflích.
 7. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích před působením potu. Po ukončení cvičeních provede případně ještě očištění koženky.
 8. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno.
 9. Při cvičení užívejte vždy hmotnosti odpovídající vaší výkonové hranici. Při cvičení na hranici výkonnostního maxima je cvičenec povinný si zajistit dopomoc dalšího cvičence nebo obsluhy DFITNESS GYMU.
 10. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os.
  Po ukončení cviku, je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo.
 11. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna, odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů je mimo prostor šatny a recepce na vlastní riziko. Provozovatel za tyto věci neodpovídá.
 12. V prostorách DFITNESS GYMU platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup zakázán.
 13. Platí zákaz konzumace jídel v prostoru vyhrazeném pro cvičení (koberec). Pití odkládejte pouze na vyhrazená místa.
 14. Návštěvník přítomný ve DFITNESS GYMU neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 15. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 16. Provozovatel či obsluha DFITNESS GYMU nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitness centra. Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy a luxováním celém komplexu. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko desinfekčním prostředkem. Případné nedostatky nahlaste obsluze.
 17. Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze DFITNESS GYMU.
 18. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru DFITNESS GYMU.
 19. Cvičenci v prostoru DFITNESS GYMU užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 20. Provozovatel DFITNESS GYMU nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti se cvičením.
 21. Cvičenci jsou povinni se před opuštěním prostor DFITNESS GYMU řádně odhlásit a vrátit klíče od šatní skříně.
 22. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně nebo dle potřeby.
 23. Prostor recepce a vstupu je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.
  Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu.
 24. Při výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory DFITNESS GYMU.
 25. Klient nedodržující provozní řád může být z DFITNESS GYMU vykázán.

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.